EM-42007 Eng:Maths Go to Mathematics Department
E-42011 English Go to English Department
Teacher: Dr.Sandar Hlaing

Teacher: Daw Soe Ma Ma Kyaw

Teacher: Dr.Mon Mon Zaw

Teacher: Daw Thidar Oo